ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

218

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
113
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
217
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
55
ดูข้อมูล

64

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

2,010

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

2,078

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
2,015
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2564

ดูข้อมูล

28,631

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
5,687
นร.ประถมศึกษา
19,676
นร.ม.ต้น
3,268
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 162 /74%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 55 /25%
ประถมศึกษา 1 /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 113 /52%
ขนาดกลาง 104 /48%
ขนาดใหญ่ 1 /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 113 /52%
ขนาดที่ 2 72 /33%
ขนาดที่ 3 23 /11%
ขนาดที่ 4 9 /4%
ขนาดที่ 5 1 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
รัตนบุรี

53 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าตูม

64 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ชุมพลบุรี

48 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สนม

30 โรงเรียน

ดูข้อมูล
โนนนารายณ์

23 โรงเรียน

ดูข้อมูล
219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07