ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

218

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

113

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

9

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

217

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

218

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

BEST PRACTICES

ตาราง

2,085

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
2,022
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,085

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ162 /74%
ปฐมวัย - ม.ต้น55 /25%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 113 /52%
ขนาดกลาง 104 /48%
ขนาดใหญ่ 1 /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 113 /52%
ขนาดที่ 2 72 /33%
ขนาดที่ 3 23 /11%
ขนาดที่ 4 9 /4%
ขนาดที่ 5 1 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
218 โรงเรียน

5 อำเภอ
รัตนบุรี

53 โรงเรียน

ตาราง
ท่าตูม

64 โรงเรียน

ตาราง
ชุมพลบุรี

48 โรงเรียน

ตาราง
สนม

30 โรงเรียน

ตาราง
โนนนารายณ์

23 โรงเรียน

ตาราง

5 เครือข่าย
เครือข่ายชุมพลบุรี

48 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายท่าตูม

64 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายรัตนบุรี

53 โรงเรียน

ตาราง
เครื่อข่ายสนม

30 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายโนนนารายณ์

23 โรงเรียน

ตาราง
219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version.2022.1.KAOPUNHOT