จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,68719,676-13,563
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี28--12
4 ปี852--407
5 ปี2,718--1,294
6 ปี2,083791-1,386
7 ปี52,993-1,411
8 ปี-3,093-1,444
9 ปี13,353-1,642
10 ปี-3,363-1,613
11 ปี-3,299-1,552
12 ปี-2,696-1,368
13 ปี-52-459
14 ปี-19-528
15 ปี-9-427
16 ปี-7-17
17 ปี---2
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี-1-1
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-10-10
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-8-5
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-7-4
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12-6
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-5-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี31-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6--3
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1---
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1049-34
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36105-82
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี4--1
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21--12
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี116-7
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-18-5
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-20-11
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-18-10
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18-10
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-17-6
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-8-8
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี---3
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี---7
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี---2
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41113-87
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี9--5
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี18--5
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี148-14
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16-11
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18-12
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-20-15
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-20-9
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-15-9
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-16-7
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2895-61
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7--2
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10--6
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี114-8
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-11-7
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18-10
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-16-8
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-16-5
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-15-7
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14-7
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-1-1
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1791-78
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10--6
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี71-6
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-18-9
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12-3
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17-8
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-17-7
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-12-5
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14-8
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี---8
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี---7
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี---11
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด27102-58
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2--1
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี14--6
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี11--5
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-23-11
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-16-7
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-14-4
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-23-12
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-11-6
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14-6
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1--
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36128-78
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี20--10
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี16--6
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-19-9
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-15-11
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-27-14
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-23-9
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23-11
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-19-8
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-2--
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด947-31
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6--4
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี3---
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-5-3
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-2--
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-9-4
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-9-5
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-12-7
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-9-7
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด43128-77
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7--4
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21--8
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี152-10
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-24-12
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-20-8
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-28-12
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18-7
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23-11
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-12-5
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-1--
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1477-46
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2---
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี8--6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี41-2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-14-6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12-6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17-9
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18-8
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-8-5
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-7-4
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด29111-98
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7--6
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี13--7
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี97-9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-20-11
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18-12
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21-6
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-13-4
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-16-8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-16-8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี---9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี---9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี---8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี---1
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด33141-85
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1---
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี17--7
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี158-10
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-17-7
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-30-15
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21-13
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18-9
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-25-15
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-21-9
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1--
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2783-51
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี11--4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี16--8
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-11-6
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-15-8
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-15-6
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-15-10
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-10-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-15-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-2-1
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2083-49
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี5--2
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10--6
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี58-7
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-9-2
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7-3
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21-9
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-15-7
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-14-8
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-9-5
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1049-38
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี3--2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี5--3
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี23-4
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-2-2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-11-8
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-8-6
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-8-5
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-7-4
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10-4
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด630-17
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1--1
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี4--1
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี1---
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-3-1
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-5-3
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-7-4
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-8-2
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-5-5
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-2--
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1670-40
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี5--1
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6--4
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี54-2
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-6-5
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-11-5
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17-7
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-10-5
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-14-6
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-8-5
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด29120-90
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี3--1
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21--12
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี55-4
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-14-5
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-23-7
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-22-8
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-16-9
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23-9
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-13-8
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-4-5
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี---6
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี---16
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-17-6
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-13-5
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-21-8
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-14-4
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-17-8
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-10-4
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี101-3
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี11--6
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี8--5
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2993-49
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี---5
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี---15
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี---5
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-13-8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-16-9
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-22-8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-24-12
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-19-13
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-23-8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี155-9
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี24--8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2--1
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41122-101
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10-2
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-9-3
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-10-2
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-20-7
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-14-6
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16-7
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี65-3
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี5--1
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7--2
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1884-33
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10-4
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-6-3
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-6-3
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-3-3
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7-2
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-13-5
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี52-2
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี8--2
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1--1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1447-25
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-11-7
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-8-5
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-11-3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-13-3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7-4
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16-6
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี91-5
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6--3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1568-37
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-18-9
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-39-16
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-13-6
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-25-8
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12-4
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-15-6
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี139-11
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี22--15
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี4--2
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด39131-77
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี---1
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---9
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---3
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2-16
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-18-11
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-24-13
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-31-20
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-24-13
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20-5
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12-3
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี159-11
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี20--12
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี8--5
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด43140-122
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-10-3
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-8-5
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7-4
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3-1
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-13-6
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-6-2
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี92-5
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี9--7
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3---
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2149-33
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-9-3
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16-7
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9-5
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16-11
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12-3
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10-5
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี54-2
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7--3
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1--1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1376-40
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---5
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---8
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---5
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13-6
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-15-7
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-15-8
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-11-7
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-14-5
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12-8
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี111-4
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7--5
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2--1
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2081-69
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---5
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---7
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---5
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-6-2
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13-9
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16-7
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12-6
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-11-8
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5-1
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี97-10
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี10--7
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3--2
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2270-69
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-7-3
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7-6
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7-3
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8-5
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-13-6
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5-1
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี35-7
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี6--3
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4--2
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1352-36
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1--
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-4-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-13-6
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3-1
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี4--1
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี6--2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1241-18
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-1-1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1-1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2--
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-35-19
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-33-12
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-42-23
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-38-15
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-36-20
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-30-13
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี311-8
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี30--16
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด61219-128
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---9
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1-14
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2-14
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-23-10
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-27-14
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-23-14
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-20-10
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-28-12
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-24-12
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี235-15
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี24--7
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี5--2
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด52153-133
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-14-5
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16-6
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10-4
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12-4
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-16-8
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14-7
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี132-7
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15--6
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6--4
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3484-51
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-5-2
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-6-2
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-9-2
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-4-2
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-2--
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี12--
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี4---
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1---
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด629-9
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2--
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-17-11
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-18-11
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-17-10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-17-7
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20-10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-20-10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี1011-12
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี14--7
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี10--4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี8--4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด42122-86
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-7-2
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16-8
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-8-3
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12-5
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8-6
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5-2
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี52-3
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี12--7
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1758-36
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-24-12
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-54-27
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-41-25
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-33-23
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-41-20
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-53-30
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี3716-24
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี51--25
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี10--4
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด98262-190
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---5
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-4-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-11-8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9-6
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-13-8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12-7
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10-4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี42-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7--4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1---
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1261-56
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-1-1
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---6
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1-3
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-10-6
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7-1
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7-3
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-5-3
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-6-4
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-7-2
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี92-5
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี5--1
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4--1
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1846-36
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-26-9
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-22-10
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-27-9
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-16-5
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-22-12
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-9-5
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี114-8
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี17--6
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2--2
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด30126-66
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-3-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-4-3
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-3-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8-4
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-2-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-6-5
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี41-2
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี1--1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี5--1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี1---
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1127-19
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---10
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---12
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---7
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8-4
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-14-7
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10-2
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-10-5
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-11-3
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-3-1
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี10--7
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี16--6
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3--1
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2956-65
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-13-5
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13-5
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-5-2
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9-3
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-13-9
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14-7
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี133-7
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15--7
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1--1
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2970-46
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-16-4
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-12-2
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-13-6
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-16-7
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-16-7
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14-7
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี66-4
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี21--7
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2793-44
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---10
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---14
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---13
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-30-11
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-31-10
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-19-12
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-21-10
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20-7
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-15-8
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี147-8
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี21--11
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2--1
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด37143-115
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1--
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8-7
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-14-6
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16-8
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-25-6
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20-12
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี6--2
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10-4
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15--6
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6--4
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2794-55
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-5-4
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-4--
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-6-3
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-4-3
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3-2
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-4-2
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี2--2
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี5--4
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2--1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด926-21
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-1--
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-11-4
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13-9
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-18-7
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12-6
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-7-4
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-7-3
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี-3-1
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด-72-34
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-12-7
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-29-12
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-15-10
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-22-11
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-22-10
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-30-15
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี145-11
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี19--8
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี7---
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด40135-84
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1--
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1--
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-6-3
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-8-3
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10-7
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-15-10
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12-6
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12-5
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี103-5
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี10--5
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2268-44
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-4-1
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-10-7
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-12-6
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-15-11
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12-4
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-11-8
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี84-7
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี8--6
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1668-50
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-12-6
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16-7
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-20-8
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-14-10
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-15-6
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-19-9
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี66-7
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี9--4
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4--3
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด19102-60
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี---4
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี---11
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี---5
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-17-5
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-18-8
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-17-7
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-23-13
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-15-10
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-13-7
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี125-12
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7--3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6--3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด25108-88
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-1--
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1--
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10-6
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14-5
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18-9
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18-11
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-14-6
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15-7
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี84-4
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16--9
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695-58
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17-9
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-22-7
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-19-8
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17-11
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-22-13
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-22-9
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี128-13
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี12--2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29127-73
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7-4
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8--
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15-8
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18-9
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-14-5
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13-4
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี64-7
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--4
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--2
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1979-43
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2--
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6-2
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-13-4
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-27-16
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19-7
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-29-15
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21-10
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี148-11
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--2
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--4
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด30125-71
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-1-27
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---49
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---24
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-26-25
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-38-20
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-32-19
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-33-15
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-27-10
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-26-14
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี149-13
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี30--11
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--2
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด48192-229
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---11
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---17
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-31-14
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---16
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-46-26
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-30-13
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-33-16
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-27-11
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-19-4
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1412-10
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี35--11
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--5
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด56198-154
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18-12
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12-7
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-13-5
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18-11
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16-11
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15-3
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี84-5
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15--7
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--2
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2896-63
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-1--
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6-1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-5-2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4-1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-2-1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี21-2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--3
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1119-10
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-19-9
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-42-26
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-39-22
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-40-17
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-33-16
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21-11
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี275-18
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี36--11
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี11--6
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด74199-136
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17-4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-33-14
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-37-17
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-25-13
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-28-11
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-29-19
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี238-18
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี27--10
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี11--7
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด61177-113
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2-1
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-60-30
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-94-52
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-101-45
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-102-52
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-81-50
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-75-28
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4023-32
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี60--31
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี21--12
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด121538-333
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---9
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---14
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---16
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10-6
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8-4
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11-5
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8-3
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8-7
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-14-5
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี63-5
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี13--5
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2162-79
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1--
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14-6
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7-3
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15-8
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17-8
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15-5
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11-6
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี71-3
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11--8
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1881-47
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9-7
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10-4
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10-7
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7-3
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11-6
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-6-2
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี82-6
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี7--1
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1755-37
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7-2
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12-8
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11-2
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19-6
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11-5
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18-9
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี16--8
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี14--6
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3078-46
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18-9
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-22-12
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-26-8
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-27-16
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-20-11
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18-13
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี19--6
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี21--13
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด40131-88
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14-6
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-15-5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-12-5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22-13
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-18-6
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี115-10
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี97-7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6--5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--3
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด21103-60
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8-3
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6-1
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-6-2
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9-4
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4-3
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5-2
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4--2
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--5
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1---
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1438-22
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7-4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12-4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7-4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10-5
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9-5
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9-3
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี72-7
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10--7
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--1
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2156-40
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---3
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---7
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---11
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-15-8
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27-10
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20-9
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-31-14
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12-3
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-23-10
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี15--8
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี18--10
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี12--6
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด45128-99
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18-12
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16-5
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18-8
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-24-12
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15-9
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15-4
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี124-9
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี17--11
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--3
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด36110-73
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15-5
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี43-3
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6--1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1264-30
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-5-2
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9-6
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-10-2
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-7-6
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี73-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10--3
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1--1
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1853-32
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7-6
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9-7
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8-3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-4-2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-7-4
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9-5
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี95-6
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี2---
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6--3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1749-36
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---2
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---8
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---2
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14-13
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-24-14
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18-5
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19-13
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-17-7
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21-10
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี104-8
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11--4
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6--6
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27117-92
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9-5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10-5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11-6
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8-4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8-2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9-4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี46-5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8--4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--1
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1661-36
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-13-6
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27-12
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-29-12
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17-6
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-25-10
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-23-12
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี228-17
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16--6
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--4
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด43142-85
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1--
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17-11
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-17-3
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-17-9
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-11-4
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11-4
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18-9
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี121-8
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี14--3
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--4
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3193-55
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-4-2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8-2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10-6
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6-3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9-5
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-2-1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี2--2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--5
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1339-27
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---8
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---10
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---5
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10-7
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-17-9
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15-6
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22-8
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9-6
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21-11
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1110-10
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี17--4
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6--1
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด34104-85
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---4
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---4
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---8
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9-7
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16-9
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10-4
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10-4
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12-2
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11-7
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี51-3
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8--4
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1569-57
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-19-9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9-5
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-19-9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12-6
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18-11
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15-9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี10--3
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15--8
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--3
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3292-63
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6-2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-4-3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7-3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6-3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11-5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5-3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี44-4
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6--5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1043-28
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7-4
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6-4
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-14-6
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8-2
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12-4
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-10-6
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4--3
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี5--5
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3---
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1257-34
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-2--
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8-7
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-5-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-13-5
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี44-5
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6--3
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1044-26
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18-8
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-23-11
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-28-11
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-13-5
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15-9
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-20-12
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี142-5
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี20--10
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด38119-72
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6-2
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1--
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-4-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-4-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9-3
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-2-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5-2
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี2---
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี5--3
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1--1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด831-14
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11-6
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14-7
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7-3
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6-4
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4-1
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11-7
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี62-3
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8--4
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1655-36
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1--
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-16-10
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14-5
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20-11
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22-12
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-20-11
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-22-9
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี85-10
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16--7
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด28120-77
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-12-5
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-25-11
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18-9
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-16-9
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-31-12
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-10-6
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี105-7
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15--6
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--1
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29117-66
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-5-1
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6-4
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8-3
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-1--
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4-3
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-8-2
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี-1-1
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี3---
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1---
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด433-14
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1--
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-3-1
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6-4
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8-4
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-13-4
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9-5
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-7-4
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี61-2
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6--4
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3--2
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1548-30
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10-7
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16-6
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-21-12
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17-11
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-25-15
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-19-11
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี813-7
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11--3
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8--3
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27121-75
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6-4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9-2
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7-3
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7-3
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8-4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-12-7
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี52-4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี7--6
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3---
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1551-33
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-2-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2--
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9-3
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7-4
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-21-9
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12-6
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16-6
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-17-8
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี72-4
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15--7
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3--1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2588-49
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---9
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---6
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1-10
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11-5
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16-8
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15-9
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-23-11
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16-6
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-20-12
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี124-4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี22--10
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3--1
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด37106-91
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11-5
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20-8
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27-16
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-14-5
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-13-9
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-12-7
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี109-12
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10--4
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4--2
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด24106-68
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-12-8
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-19-8
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-22-13
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18-13
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-17-12
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-14-6
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี104-8
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี13--8
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8--2
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด31106-78
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8-5
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-5-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10-4
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-6-3
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-16-5
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี7--1
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8--2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5--4
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2052-28
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-30-16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-37-17
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-35-14
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-50-32
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-40-16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-35-16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1613-12
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี28--14
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8--3
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี1---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด53240-140
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---3
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---11
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---6
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18-8
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-19-9
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10-6
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-14-7
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12-7
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13-5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี109-10
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9--5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695-82
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี---1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี---10
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี---15
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี---8
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-31-18
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-32-14
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-28-16
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-15-7
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-28-9
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-28-17
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี168-12
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10--4
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7--3
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด33170-134
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-5-2
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10-5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8-5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-7-1
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-6-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี82-8
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11--8
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2--1
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2148-38
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-13-8
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-14-6
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12-7
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-11-7
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13-4
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-16-6
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี95-6
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี21--13
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี7--5
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3784-62
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6-2
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6--
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-10-4
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-15-6
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12-7
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-11-5
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี61-3
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี4--1
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2---
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1261-28
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-1-1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5-3
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9-4
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-13-5
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-6-3
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-3-2
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6-2
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี31-2
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2--1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3--2
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด844-25
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6-4
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-8-2
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-19-9
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-11-4
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13-7
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี94-8
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-10-3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6--4
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1971-44
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี---1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี---2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---5
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-8-6
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9-4
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-8-5
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-8-1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-12-8
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12-6
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี5--1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6--2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3--1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1457-45
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5-3
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-11-6
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-13-5
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12-2
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5--
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6-2
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี42-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี2---
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1---
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด754-19
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-1-1
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---7
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---8
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---5
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11-7
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-17-12
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12-5
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-7-4
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12-7
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-10-2
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี6--3
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี10--6
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1670-67
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-2-1
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-4--
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-5-3
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-3-2
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-1--
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-3-2
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี3---
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1--1
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด418-9
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1--
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-30-15
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-36-16
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-27-19
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-24-10
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-27-13
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-23-9
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี149-7
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี22--12
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี5--1
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41177-102
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-12-5
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-13-5
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-7-4
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12-6
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12-4
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-12-7
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี82-3
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี13--8
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3--1
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2470-43
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-14-9
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18-7
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14-5
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-21-10
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-14-5
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-13-7
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี71-2
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี13--5
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6--3
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2695-53
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-8-2
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-14-4
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12-6
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12-8
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-8-4
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6-2
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี64-4
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี12--8
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3--2
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2164-40
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1--
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1--
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-18-6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-16-6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-36-17
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-16-9
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-14-8
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-16-7
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี114-6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี16--7
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด31122-66
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1--
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-7-2
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-11-5
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14-5
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-13-1
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-15-7
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-14-8
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี94-4
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี15--8
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--4
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2879-44
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี---1
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---14
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---14
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---16
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-7-8
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-21-9
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-21-12
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-16-10
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-25-11
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-13-6
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี115-7
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี16--10
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6--4
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33108-122
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-2--
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6-2
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-1--
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-5-2
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-3-3
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5-2
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี1--1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3--1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด422-11
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-13-8
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-5-2
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-17-8
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-19-10
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-17-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-18-10
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี113-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี8--3
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี7--3
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2692-58
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---6
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---9
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---4
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11-4
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18-9
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14-5
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12-5
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-15-9
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี118-8
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี58-3
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี18--8
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี8--1
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3296-71
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-2-1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11-1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-6-3
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-10-6
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-11-5
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-7-4
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี72-7
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี5--2
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1249-29
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี---1
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---8
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---4
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---12
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-23-8
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-24-11
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-24-8
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-21-9
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13-6
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-28-11
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี136-10
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี23--10
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6--3
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด42139-101
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-9-2
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6-3
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-7-5
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-8-4
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-2-2
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี41-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3--2
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2--1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี3--2
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1238-23
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1--
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5-4
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9-3
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-10-4
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-8-4
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-7-3
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-8-4
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี56-2
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี8--4
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--2
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1754-30
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-4-2
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-13-6
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-9-4
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-9-5
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-18-9
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี5--2
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี8--3
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1--1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1461-35
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-3--
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-1-1
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-11-7
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-2--
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-4--
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-4-4
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6--5
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด625-17
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1--
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-16-6
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18-14
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-32-13
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-13-5
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-16-5
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-19-9
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี174-11
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี25--18
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--2
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด46119-83
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---3
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-12-4
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-12-4
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-21-12
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-15-6
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-11-5
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-10-3
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี91-8
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี11--4
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--2
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2482-53
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1--
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-10-4
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-11-5
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-11-5
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-16-8
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13-8
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-9-3
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี45-4
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี10--1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี7--5
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2176-43
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-1--
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---2
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---5
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---2
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-12-6
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-7-4
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-10-6
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-10-2
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-10-3
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-12-3
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี76-7
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี9--4
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--3
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2068-47
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1-1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6-1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9-2
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-6-4
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12-7
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-14-6
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-6-2
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี43-3
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี7--3
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2---
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1357-29
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-4-2
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-2-1
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-5-1
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-3-1
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-3-3
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี23-2
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี4--3
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2--1
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด820-14
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5-1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-4-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-3-1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-6-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-4-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-1-1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี31-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี1---
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2--1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด624-12
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-2--
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-9-6
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-9-5
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-13-5
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-6-1
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-11-6
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-8-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี93-6
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี7--4
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3--3
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1961-38
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี---1
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1-22
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---16
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-26-15
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-20-11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-26-17
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-26-13
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-16-5
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-20-8
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี1010-12
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี29--18
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4--3
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด43145-152
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---4
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี---1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---6
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี---2
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-8-9
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18-6
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-19-9
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-17-7
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-15-5
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-16-12
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี113-5
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี17--8
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2--1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3096-75
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-20-7
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-29-16
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-29-13
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-27-17
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-34-16
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-24-15
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี248-11
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี34--17
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี12--6
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด70171-118
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-1-1
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-2-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-7-4
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-11-5
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-8-4
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-8-3
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี52-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี11--8
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1--1
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739-30
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี---7
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี---5
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1-9
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-18-9
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม