จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6--2
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-10--10
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-8--5
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-7--4
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12--6
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-5--2
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี31--2
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6---3
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1049--34
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36105--82
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี4---1
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21---12
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี116--7
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-18--5
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-20--11
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-18--10
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18--10
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-17--6
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-8--8
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----3
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----7
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----2
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41113--87
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี9---5
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี18---5
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี148--14
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16--11
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18--12
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-20--15
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-20--9
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-15--9
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-16--7
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2895--61
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7---2
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10---6
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี114--8
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-11--7
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18--10
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-16--8
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-16--5
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-15--7
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14--7
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-1--1
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1791--78
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10---6
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี71--6
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-18--9
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12--3
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17--8
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-17--7
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-12--5
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14--8
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----8
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----7
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----11
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด27102--58
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2---1
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี14---6
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี11---5
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-23--11
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-16--7
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-14--4
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-23--12
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-11--6
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-14--6
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1---
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36128--78
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี20---10
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี16---6
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-19--9
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-15--11
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-27--14
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-23--9
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23--11
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-19--8
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-2---
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด947--31
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6---4
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี3----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-5--3
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-2---
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-9--4
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-9--5
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-12--7
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-9--7
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-1--1
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด43128--77
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7---4
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21---8
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี152--10
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-24--12
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-20--8
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-28--12
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18--7
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23--11
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-12--5
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-1---
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1477--46
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี8---6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี41--2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-14--6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12--6
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17--9
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18--8
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-8--5
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-7--4
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด29111--98
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7---6
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี13---7
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี97--9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-20--11
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-18--12
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21--6
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-13--4
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-16--8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-16--8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----9
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----8
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี----1
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด33141--85
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี17---7
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี158--10
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-17--7
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-30--15
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21--13
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-18--9
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-25--15
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-21--9
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1---
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2783--51
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี11---4
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี16---8
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-11--6
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-15--8
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-15--6
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-15--10
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-10--4
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-15--4
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-2--1
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2083--49
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี5---2
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี10---6
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี58--7
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-9--2
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7--3
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-21--9
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-15--7
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-14--8
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-9--5
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1049--38
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี3---2
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี5---3
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี23--4
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-2--2
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-11--8
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-8--6
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-8--5
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-7--4
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10--4
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด630--17
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1---1
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี4---1
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี1----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-3--1
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-5--3
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-7--4
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-8--2
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-5--5
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-2---
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1670--40
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี5---1
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6---4
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี54--2
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-6--5
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-11--5
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-17--7
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-10--5
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-14--6
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-8--5
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด29120--90
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี3---1
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี21---12
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี55--4
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-14--5
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-23--7
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-22--8
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-16--9
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-23--9
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-13--8
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-4--5
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----6
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----16
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-17--6
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-13--5
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-21--8
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-14--4
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-17--8
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-10--4
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี101--3
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี11---6
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี8---5
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2993--49
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี----5
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี----15
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี----5
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-13--8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-16--9
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-22--8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-24--12
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-19--13
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-23--8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี155--9
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี24---8
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี2---1
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41122--101
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10--2
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-9--3
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-10--2
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-20--7
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-14--6
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16--7
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี65--3
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี5---1
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี7---2
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1884--33
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-10--4
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-6--3
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-6--3
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-3--3
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7--2
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-13--5
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี52--2
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี8---2
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี1---1
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1447--25
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-1--1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-11--7
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-8--5
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-11--3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-13--3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-7--4
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-16--6
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี91--5
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี6---3
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1568--37
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปีขึ้นไป-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 18 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 15 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 14 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 13 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 12 ปี-18--9
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 11 ปี-39--16
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 10 ปี-13--6
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 9 ปี-25--8
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 8 ปี-12--4
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 7 ปี-15--6
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 6 ปี139--11
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 5 ปี22---15
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4 ปี4---2
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ น้อยกว่า 2 ปี-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด39131--77
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี----1
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----9
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----3
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2--16
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-18--11
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-24--13
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-31--20
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-24--13
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20--5
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12--3
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี159--11
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี20---12
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี8---5
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด43140--122
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-10--3
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-8--5
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7--4
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3--1
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-13--6
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-6--2
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี92--5
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี9---7
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2149--33
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-9--3
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16--7
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9--5
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16--11
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12--3
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10--5
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี54--2
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7---3
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1---1
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1376--40
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----5
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----8
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----5
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13--6
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-15--7
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-15--8
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-11--7
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-14--5
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12--8
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี111--4
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7---5
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---1
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2081--69
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----5
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----7
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----5
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-6--2
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13--9
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16--7
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12--6
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-11--8
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5--1
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี97--10
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี10---7
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3---2
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2270--69
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-7--3
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7--6
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7--3
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8--5
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-13--6
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5--1
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี35--7
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี6---3
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4---2
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1352--36
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1---
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8--2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7--2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-4--2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-13--6
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3--1
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5--2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี4---1
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี6---2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1241--18
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-1--1
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1--1
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2---
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-35--19
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-33--12
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-42--23
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-38--15
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-36--20
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-30--13
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี311--8
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี30---16
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด61219--128
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----9
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1--14
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2--14
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-23--10
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-27--14
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-23--14
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-20--10
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-28--12
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-24--12
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี235--15
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี24---7
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี5---2
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด52153--133
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-14--5
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16--6
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10--4
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12--4
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-16--8
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14--7
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี132--7
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15---6
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6---4
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3484--51
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-5--2
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-6--2
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-9--2
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-4--2
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-1--1
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-2---
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี12---
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี4----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด629--9
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-2---
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-17--11
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-18--11
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-17--10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-17--7
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20--10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-20--10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี1011--12
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี14---7
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี10---4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี8---4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด42122--86
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-7--2
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16--8
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-8--3
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12--5
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8--6
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-5--2
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี52--3
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี12---7
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1758--36
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-24--12
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-54--27
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-41--25
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-33--23
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-41--20
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-53--30
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี3716--24
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี51---25
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี10---4
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด98262--190
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----5
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-4--1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-11--8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9--6
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-13--8
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12--7
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10--4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี42--1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7---4
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1261--56
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-1--1
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----6
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1--3
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-10--6
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-7--1
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-7--3
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-5--3
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-6--4
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-7--2
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี92--5
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี5---1
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4---1
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1846--36
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-26--9
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-22--10
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-27--9
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-16--5
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-22--12
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-9--5
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี114--8
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี17---6
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---2
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด30126--66
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-3--1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-4--3
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-3--1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-8--4
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-2--1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-6--5
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี41--2
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี1---1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี5---1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี1----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1127--19
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----10
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----12
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----7
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8--4
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-14--7
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10--2
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-10--5
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-11--3
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-3--1
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี10---7
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี16---6
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี3---1
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2956--65
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-13--5
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13--5
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-5--2
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-9--3
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-13--9
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14--7
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี133--7
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15---7
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี1---1
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2970--46
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-16--4
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-12--2
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-13--6
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-16--7
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-16--7
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-14--7
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี66--4
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี21---7
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2793--44
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----10
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----14
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----13
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-30--11
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-31--10
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-19--12
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-21--10
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20--7
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-15--8
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี147--8
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี21---11
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---1
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด37143--115
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1---
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-8--7
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-14--6
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-16--8
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-25--6
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-20--12
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี6---2
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-10--4
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี15---6
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6---4
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2794--55
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-5--4
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-4---
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-6--3
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-4--3
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-3--2
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-4--2
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี2---2
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี5---4
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2---1
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด926--21
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-1---
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-11--4
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-13--9
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-18--7
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-12--6
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-7--4
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-7--3
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี-3--1
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด-72--34
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-12--7
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-29--12
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-15--10
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-22--11
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-22--10
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-30--15
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี145--11
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี19---8
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี7----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด40135--84
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-1---
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-1---
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-6--3
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-8--3
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-10--7
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-15--10
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12--6
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-12--5
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี103--5
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี10---5
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี2----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2268--44
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-4--1
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-10--7
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-12--6
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-15--11
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-12--4
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-11--8
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี84--7
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี8---6
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1668--50
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-12--6
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-16--7
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-20--8
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-14--10
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-15--6
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-19--9
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี66--7
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี9---4
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี4---3
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด19102--60
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปีขึ้นไป-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 19 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 20 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 18 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 17 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 16 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 15 ปี----4
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 14 ปี----11
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 13 ปี----5
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 12 ปี-17--5
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 11 ปี-18--8
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 10 ปี-17--7
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 9 ปี-23--13
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 8 ปี-15--10
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 7 ปี-13--7
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 6 ปี125--12
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 5 ปี7---3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 4 ปี6---3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 3 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 2 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด25108--88
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-1---
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1---
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10--6
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14--5
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18--9
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18--11
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-14--6
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15--7
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี84--4
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16---9
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695--58
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17--9
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-22--7
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-19--8
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17--11
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-22--13
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-22--9
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี128--13
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี12---2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29127--73
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7--4
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8---
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15--8
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18--9
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-14--5
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13--4
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี64--7
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---4
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---2
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1979--43
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2---
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6--2
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-13--4
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-27--16
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19--7
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-29--15
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21--10
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี148--11
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---2
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---4
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด30125--71
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-1--27
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----49
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----24
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-26--25
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-38--20
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-32--19
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-33--15
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-27--10
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-26--14
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี149--13
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี30---11
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---2
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด48192--229
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----11
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----17
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-31--14
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----16
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-46--26
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-30--13
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-33--16
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-27--11
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-19--4
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1412--10
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี35---11
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---5
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด56198--154
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18--12
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12--7
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-13--5
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18--11
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16--11
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15--3
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี84--5
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15---7
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---2
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2896--63
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-1---
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6--1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-5--2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4--1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-2--1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี21--2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---3
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1119--10
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-19--9
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-42--26
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-39--22
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-40--17
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-33--16
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21--11
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี275--18
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี36---11
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี11---6
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด74199--136
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17--4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-33--14
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-37--17
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-25--13
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-28--11
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-29--19
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี238--18
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี27---10
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี11---7
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด61177--113
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2--1
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-60--30
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-94--52
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-101--45
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-102--52
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-81--50
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-75--28
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4023--32
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี60---31
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี21---12
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด121538--333
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----9
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----14
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----16
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10--6
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8--4
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11--5
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8--3
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8--7
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-14--5
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี63--5
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี13---5
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2162--79
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1---
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14--6
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7--3
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15--8
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17--8
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15--5
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11--6
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี71--3
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11---8
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1881--47
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9--7
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10--4
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10--7
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7--3
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11--6
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-6--2
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี82--6
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี7---1
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1755--37
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7--2
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12--8
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11--2
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19--6
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11--5
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18--9
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี16---8
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี14---6
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3078--46
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18--9
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-22--12
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-26--8
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-27--16
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-20--11
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18--13
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี19---6
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี21---13
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด40131--88
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14--6
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-15--5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-12--5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22--13
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-18--6
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี115--10
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี97--7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6---5
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---3
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด21103--60
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8--3
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6--1
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-6--2
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9--4
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4--3
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5--2
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4---2
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---5
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1438--22
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7--4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-12--4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7--4
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10--5
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9--5
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9--3
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี72--7
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10---7
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---1
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2156--40
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----3
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----7
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----11
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-15--8
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27--10
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20--9
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-31--14
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12--3
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-23--10
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี15---8
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี18---10
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี12---6
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด45128--99
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18--12
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16--5
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18--8
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-24--12
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15--9
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-15--4
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี124--9
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี17---11
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---3
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด36110--73
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15--5
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี43--3
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6---1
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1264--30
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8--4
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-5--2
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9--6
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11--4
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-10--2
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-7--6
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี73--4
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10---3
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1---1
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1853--32
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7--6
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9--7
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8--3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-4--2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-7--4
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9--5
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี95--6
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี2----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6---3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1749--36
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----2
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----8
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----2
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-14--13
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-24--14
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18--5
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-19--13
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-17--7
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21--10
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี104--8
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11---4
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6---6
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27117--92
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9--5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10--5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-11--6
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8--4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8--2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-9--4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี46--5
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8---4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---1
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1661--36
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-13--6
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27--12
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-29--12
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17--6
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-25--10
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-23--12
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี228--17
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16---6
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---4
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด43142--85
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1---
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-17--11
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-17--3
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-17--9
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-11--4
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11--4
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18--9
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี121--8
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี14---3
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---4
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3193--55
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-4--2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-8--2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10--6
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6--3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9--5
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-2--1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี2---2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---5
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1339--27
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----8
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----10
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----5
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10--7
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-17--9
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15--6
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22--8
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9--6
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-21--11
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1110--10
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี17---4
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี6---1
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด34104--85
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----4
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----4
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----8
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9--7
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16--9
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10--4
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10--4
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12--2
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11--7
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี51--3
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8---4
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1569--57
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-19--9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9--5
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-19--9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12--6
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-18--11
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15--9
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี10---3
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15---8
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---3
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3292--63
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6--2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-4--3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7--3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6--3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-11--5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5--3
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี44--4
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6---5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1043--28
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-7--4
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6--4
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-14--6
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8--2
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12--4
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-10--6
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี4---3
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี5---5
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1257--34
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-2---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7--2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-8--7
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-5--2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-13--5
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5--2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี44--5
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6---3
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1044--26
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18--8
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-23--11
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-28--11
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-13--5
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-15--9
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-20--12
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี142--5
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี20---10
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---1
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด38119--72
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6--2
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1---
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-4--1
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-4--1
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-9--3
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-2--1
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-5--2
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี2----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี5---3
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1---1
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด831--14
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11--6
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14--7
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7--3
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-6--4
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4--1
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-11--7
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี62--3
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8---4
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1655--36
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-1---
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-16--10
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-14--5
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20--11
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-22--12
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-20--11
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-22--9
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี85--10
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี16---7
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด28120--77
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-12--5
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-25--11
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-18--9
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-16--9
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-31--12
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-10--6
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี105--7
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15---6
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---1
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29117--66
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-5--1
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6--4
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8--3
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-1---
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-4--3
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-8--2
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี-1--1
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี3----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี1----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด433--14
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1---
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-3--1
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-6--4
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8--4
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-13--4
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-9--5
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-7--4
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี61--2
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี6---4
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3---2
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1548--30
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-10--7
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16--6
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-21--12
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-17--11
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-25--15
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-19--11
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี813--7
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11---3
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8---3
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27121--75
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-6--4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-9--2
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-7--3
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7--3
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-8--4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-12--7
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี52--4
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี7---6
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1551--33
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-2--1
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-2---
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-9--3
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-7--4
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-21--9
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-12--6
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16--6
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-17--8
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี72--4
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี15---7
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3---1
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2588--49
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----9
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----6
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-1--10
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11--5
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-16--8
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-15--9
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-23--11
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-16--6
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-20--12
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี124--4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี22---10
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี3---1
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด37106--91
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-11--5
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-20--8
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-27--16
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-14--5
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-13--9
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-12--7
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี109--12
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10---4
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี4---2
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด24106--68
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-12--8
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-19--8
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-22--13
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-18--13
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-17--12
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-14--6
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี104--8
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี13---8
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8---2
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด31106--78
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-8--5
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-5--2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10--4
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-7--2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-6--3
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-16--5
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี7---1
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี8---2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี5---4
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2052--28
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-30--16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-37--17
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-35--14
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-50--32
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-40--16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-35--16
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี1613--12
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี28---14
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี8---3
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี1----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด53240--140
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----3
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----11
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----6
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-18--8
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-19--9
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-10--6
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-14--7
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-12--7
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-13--5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี109--10
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี9---5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---5
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695--82
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี----1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี----10
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี----15
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี----8
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-31--18
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-32--14
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-28--16
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-15--7
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-28--9
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-28--17
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี168--12
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี10---4
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี7---3
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด33170--134
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปีขึ้นไป-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 20 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 17 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 16 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 14 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 13 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12 ปี-5--2
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 11 ปี-10--5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 10 ปี-8--5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 9 ปี-10--4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 8 ปี-7--1
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 7 ปี-6--4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6 ปี82--8
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 5 ปี11---8
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4 ปี2---1
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี น้อยกว่า 2 ปี-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2148--38
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-13--8
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-14--6
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12--7
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-11--7
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13--4
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-16--6
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี95--6
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี21---13
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี7---5
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3784--62
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6--2
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6---
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-10--4
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-15--6
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12--7
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-11--5
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี61--3
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี4---1
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1261--28
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-1--1
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5--3
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9--4
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-13--5
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-6--3
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-3--2
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6--2
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี31--2
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2---1
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3---2
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด844--25
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-6--4
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-8--2
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-19--9
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-11--4
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13--7
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี94--8
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-10--3
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6---4
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4---3
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1971--44
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี----1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----5
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-8--6
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-9--4
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-8--5
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-8--1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-12--8
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12--6
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี5---1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี6---2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3---1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1457--45
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5--3
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-11--6
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-13--5
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12--2
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5---
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6--2
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี42--1
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี2----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด754--19
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-1--1
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----7
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----8
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----5
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11--7
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-17--12
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12--5
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-7--4
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12--7
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-10--2
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี6---3
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี10---6
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1670--67
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-2--1
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-4---
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-5--3
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-3--2
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-1---
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-3--2
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี3----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี1---1
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด418--9
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-30--15
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-36--16
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-27--19
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-24--10
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-27--13
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-23--9
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี149--7
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี22---12
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี5---1
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41177--102
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-12--5
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-13--5
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-7--4
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12--6
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-12--4
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-12--7
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี82--3
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี13---8
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3---1
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2470--43
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-14--9
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18--7
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14--5
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-21--10
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-14--5
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-13--7
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี71--2
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี13---5
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6---3
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2695--53
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-8--2
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-14--4
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-12--6
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12--8
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-8--4
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-6--2
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี64--4
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี12---8
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี3---2
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2164--40
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-18--6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-16--6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-36--17
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-16--9
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-14--8
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-16--7
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี114--6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี16---7
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด31122--66
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-1---
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-7--2
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-11--5
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14--5
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-13--1
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-15--7
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-14--8
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี94--4
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี15---8
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี4---4
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2879--44
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----1
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----14
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----14
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----16
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-7--8
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-21--9
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-21--12
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-16--10
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-25--11
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-13--6
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี115--7
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี16---10
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6---4
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33108--122
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-2---
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6--2
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-1---
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-5--2
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-3--3
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5--2
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี1---1
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3---1
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด422--11
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-13--8
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-5--2
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-17--8
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-19--10
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-17--7
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-18--10
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี113--7
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี8---3
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี7---3
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2692--58
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----6
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----9
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----4
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11--4
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-18--9
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-14--5
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-12--5
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-15--9
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี118--8
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี58--3
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี18---8
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี8---1
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3296--71
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-2--1
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-11--1
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-6--3
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-10--6
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-11--5
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-7--4
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี72--7
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี5---2
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1249--29
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี----1
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี----8
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี----4
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี----12
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-23--8
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-24--11
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-24--8
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-21--9
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-13--6
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-28--11
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี136--10
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี23---10
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี6---3
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด42139--101
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-9--2
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11 ปี-6--3
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 10 ปี-7--5
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9 ปี-8--4
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 8 ปี-5--1
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7 ปี-2--2
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 6 ปี41--1
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 5 ปี3---2
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4 ปี2---1
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3 ปี3---2
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม น้อยกว่า 2 ปี-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1238--23
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปีขึ้นไป-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 19 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 18 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 16 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 14 ปี-1---
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13 ปี-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12 ปี-5--4
32020094