วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย00005,687
ระดับประถมศึกษา000019,676
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00003,268
รวม000028,631
ห้องเรียน00002,010