จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-2-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-10414
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-9413
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-8816
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-5712
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-213
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-25-25
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-131528
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-131326
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--22
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-17-17
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-17-17
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-141428
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-141428
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-18-18
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-211940
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-211940
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-221436
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-241438
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-4913
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-4913
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-9918
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-9918
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-40-40
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-2-2
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-42-42
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-101323
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-111324
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-5-5
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้16-7
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-10-10
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด122-23
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-26-26
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-27-27
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก--11
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-12719
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-13821
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-8412
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-8412
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-28-28
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา1--1
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด128-29
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-5712
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-5712
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-81018
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-91019
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา1--1
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด110-11
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการออทิสติก----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการเรียนรู้-369
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางสติปัญญา----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการได้ยิน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ความพิการทางการมองเห็น----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการทั้งหมด-5611
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-424385
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-424385
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-15823
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-17825
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา-4-4
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา11-2
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด120-21
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-17-17
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-29-29
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-29-29
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-347
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา--22
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-4610
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-224
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-361046
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-381250
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-32-32
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-34-34
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-16824
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-16925
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ1--1
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด117-18
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-12517
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา--22
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-12719
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4913
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5914
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ1--1
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด14-5
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก-2-2
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา11-2
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด122-23
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-12921
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา-4-4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-16925
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-17-17
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-18-18
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-18927
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-18927
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-15419
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-15419
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-3-3
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ12-3
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด111-12
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา--22
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-10212
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน--33
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-10919
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-111223
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-8715
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-9716
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-81018
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น--11
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-81119
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-314
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-10414
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-14519
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน12-3
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-24-24
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด127-28
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-325
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9211
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-12416
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก--11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา--11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9716
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา--11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น--11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-91120
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-201434
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-221436
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-201131
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา--11
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-211233
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้18-9
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น-1-1
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด19-10
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-8412
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8412
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-17623
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-17623
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-28-28
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-29-29
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-22830
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น--11
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-221032
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน-1-1
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-14721
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-15722
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-111021
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-121022
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการเรียนรู้-171128
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการได้ยิน----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ความพิการทางการมองเห็น----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการทั้งหมด-191130
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-8412
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-9413
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน--22
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4711
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น--22
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-61218
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-112
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-112
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-2-2
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-25-25
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-14620
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-15621
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก1--1
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด14-5
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6612
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6612
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-141024
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-2-2
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-161026
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด--11
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-19-19
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-14519
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-14620
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก-1-1
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-123
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน--11
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-145
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-11819
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-5510
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-181331
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-459
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5510
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก--11
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-112
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-31720
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-31720
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-18321
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-19322
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา-1-1
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-25-25
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-26-26
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางสติปัญญา----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการได้ยิน----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการมองเห็น----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการออทิสติก----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการพูดและภาษา----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ความพิการท