จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.845-53
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-1-1
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ844-52
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.133-16
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131-14
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19818
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19818
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.414-18
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-2-2
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-13
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3--3
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86-14
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ86-14
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77-14
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ76-13
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311-14
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310-13
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216119
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215118
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19-19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14511883
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-516
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13451674
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1113
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27-27
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27-27
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13191042
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-729
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ139325
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-358
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-123
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.224228
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224228
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-2-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.634-40
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1-1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ532-37
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1143045
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-538
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3811
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ161926
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1536-51
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-4-4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1531-46
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2555-80
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-3-3
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2448-72
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--11
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-71825
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-224
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41519
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4--4
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า4--4
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29-11
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29-11
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.129737
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--55
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128130
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1-1
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113-14
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81-9
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8--8
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26283147
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--33
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-171532
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24565112
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.791632
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ771125
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-123
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216-18
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216-18
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.713-20
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1--1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63-9
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-10-10
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67294-361
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-5-5
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36234-270
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3152-83
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-3-3
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7411
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-628
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215-17
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า14-5
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-12
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52-7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52-7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12191748
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-123
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12161341
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-3-3
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-347
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.921-30
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1--1
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819-27
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38-11
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37-10
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210-12
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211417
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211316
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--11
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27-9
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26-8
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-415
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-4-4
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-549
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-437
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112628
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112224
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--33
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6--6
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า6--6
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-2-2
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6511
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-538
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-257
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--44
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126-27
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-6-6
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20-20
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28515
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-358
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.219324
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ218323
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-268
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.404119100
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--33
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ40361591
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-516
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7131232
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7121130
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.242-44
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ241-43
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43-7
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-9-9
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131216
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า1-12
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121114
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67-13
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า11-2
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34-7
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-437
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-224
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22-22
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-20-20
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3--3
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า2--2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13-13
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-3-3
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-171229
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-336
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9716
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-527
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43-7
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77174-251
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-9-9
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2732-59
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ50133-183
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1010222
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า19212
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ91-10
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2062-82
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1957-76
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.818-26
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-3-3
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ815-23
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.151-16
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า15--15
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1119-30
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า1119-30
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19120
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-15-15
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310114
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า22-4
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18110
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1124
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-12
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41-5
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า41-5
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13-13
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-13
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-257
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-156
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15217
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า--11
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14115
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3262857
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-171936
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35715
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-426
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114-15
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-65-65
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-5-5
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-19
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-41
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--22
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.184628
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า121-13
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63110
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35715
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34714
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.163-19
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ162-18
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.970988
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-10111
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ941353
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19524
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.166035111
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า--11
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15431775
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1171735
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4228
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42-6
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.88-16
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า11-2
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75-12
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125-26
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-21-21
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59115
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-112
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57-12
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1526445
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1522340
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-314
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3--3
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3--3
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52-7
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52-7
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1118-29
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1118-29
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17-8
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-4-4
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54-9
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34-7
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2372-95
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-4-4
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2357-80
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1-1
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1515-30
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ159-24
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07