จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.845-53
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-1-1
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ844-52
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.133-16
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131-14
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19818
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19818
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.414-18
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-2-2
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-13
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3--3
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86-14
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ86-14
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77-14
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ76-13
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311-14
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310-13
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216119
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215118
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19-19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14511883
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-516
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13451674
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1113
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27-27
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27-27
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13191042
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-729
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ139325
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-358
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-123
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.224228
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224228
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-2-2
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.634-40
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1-1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ532-37
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1143045
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-538
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3811
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ161926
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1536-51
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-4-4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1531-46
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2555-80
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-3-3
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2448-72
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--11
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-71825
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-224
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41519
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4--4
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า4--4
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29-11
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29-11
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.129737
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--55
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128130
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1-1
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113-14
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81-9
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8--8
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26283147
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--33
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-171532
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24565112
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.791632
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ771125
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-123
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216-18
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216-18
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.713-20
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1--1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63-9
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-10-10
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67294-361
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-5-5
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36234-270
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3152-83
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-3-3
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7411
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-628
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215-17
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า14-5
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-12
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52-7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52-7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12191748
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-123
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12161341
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-3-3
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-347
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.921-30
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1--1
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819-27
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38-11
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37-10
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210-12
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211417
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211316
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--11
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27-9
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26-8
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-415
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31-4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-4-4
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-549
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-437
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112628
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112224
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--33
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6--6
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า6--6
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-2-2
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6511
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-538
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-257
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--44
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126-27
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-6-6
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20-20
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28515
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-358
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.219324
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ218323
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-268
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.404119100
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--33
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ40361591
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-516
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7131232
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--11
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7121130
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.242-44
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ241-43
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1-1
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43-7
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-9-9
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131216
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า1-12
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121114
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67-13
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า11-2
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34-7
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูม