จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.845--53
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-1--1
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ844--52
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.133--16
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131--14
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.198-18
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ198-18
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.414--18
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-2--2
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86--14
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ86--14
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77--14
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ76--13
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311--14
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310--13
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2161-19
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2151-18
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19--19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145118-83
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-51-6
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134516-74
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27--27
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เดินเท้า-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27--27
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จักรยานยืมเรียน-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131910-42
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-72-9
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1393-25
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-3
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2242-28
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2242-28
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-2--2
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.634--40
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1--1
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ532--37
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11430-45
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-53-8
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-38-11
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1619-26
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1536--51
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-4--4
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1531--46
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2555--80
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-3--3
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2448--72
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-5
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--1-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-718-25
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-22-4
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415-19
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4---4
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า4---4
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29--11
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1297-37
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า--5-5
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1281-30
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-1--1
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เดินเท้า-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม จักรยานยืมเรียน-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81--9
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8---8
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2--2
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26283-147
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--3-3
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1715-32
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24565-112
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7916-32
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7711-25
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-12-3
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216--18
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216--18
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.713--20
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1---1
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63--9
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-10--10
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67294--361
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-5--5
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36234--270
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3152--83
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-3--3
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-74-11
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-62-8
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215--17
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า14--5
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52--7
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121917-48
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-12-3
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121613-41
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-3--3
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-34-7
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.921--30
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า1---1
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819--27
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38--11
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210--12
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2114-17
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2113-16
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า--1-1
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2--2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-2--2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15--15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41-5
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-1--1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-1--1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เดินเท้า-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-4--4
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-54-9
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-43-7
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1126-28
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--1-1
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1122-24
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6---6
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า6---6
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-2--2
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-65-11
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53-8
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-25-7
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--1-1
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-4
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-6--6
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20--20
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.285-15
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2193-24
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2183-23
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-26-8
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--1-1
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.404119-100
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--3-3
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ403615-91
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.71312-32
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า--1-1
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71211-30
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.242--44
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ241--43
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-4
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-1--1
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-9--9
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1312-16
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า1-1-2
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1211-14
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67--13
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า11--2
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-22-4
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22--22
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-20--20
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---3
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า2---2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-3--3
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1712-29
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-33-6
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-97-16
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-52-7
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77174--251
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-9--9
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2732--59
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ50133--183
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10102-22
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า192-12
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ91--10
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2062--82
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1957--76
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.818--26
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-3--3
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ815--23
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.151--16
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า15---15
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1119--30
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า1119--30
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-191-20
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า-15--15
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3101-14
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เดินเท้า22--4
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ181-10
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จักรยานยืมเรียน-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-4
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112-4
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-1-2
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41--5
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า41--5
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-25-7
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-6
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-152-17
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า--1-1
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-141-15
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32628-57
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1719-36
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ357-15
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114--15
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-65--65
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-5--5
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41--41
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--2-2
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1846-28
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า121--13
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ631-10
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.357-15
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ347-14
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.163--19
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ162--18
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9709-88
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-101-11
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9413-53
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-195-24
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.166035-111
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า--1-1
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ154317-75
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11717-35
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.422-8
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--6
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.88--16
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า11--2
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75--12
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125--26
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-21--21
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.591-15
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-11-2
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57--12
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15264-45
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15223-40
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---3
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52--7
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1118--29
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1118--29
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-4--4
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2372--95
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-4--4
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2357--80
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-1--1
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1515--30
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เดินเท้า-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ159--24
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี จักรยานยืมเรียน-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version.2022.1.KAOPUNHOT