จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1040-50
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1049-59
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10414
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส348925148
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด349929162
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22-22
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส4191-132
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด41113-154
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2877-105
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2892-120
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส3523085
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6713
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3583798
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12-12
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2790-117
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด27102-129
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-25-25
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส573-78
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด598-103
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส331-34
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด339-42
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13-13
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส40107-147
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40120-160
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1357-70
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20-20
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1377-90
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-131528
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส269038154
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2610353182
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19-19
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส32100-132
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด32119-151
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส665-71
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17-17
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด682-88
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1627-43
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1635-51
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส-40-40
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-40-40
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7-7
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส522-27
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด529-34
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส742-49
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด750-57
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-111324
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส298739155
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด299852179
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20-20
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2664-90
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2684-110
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-191837
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส-643498
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-8352135
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18-18
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1764-81
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1782-99
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1440-54
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1445-59
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส532-37
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด539-44
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21-21
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส39110-149
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด39131-170
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-181230
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3810342183
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-2-2
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3812354215
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2040-60
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2044-64
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1273-85
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1275-87
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส207739136
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4913
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด208148149
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9918
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส9582592
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด96734110
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1350-63
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1352-65
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1232-44
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1241-53
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-38-38
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส59141-200
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-3-3
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด59182-241
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-459
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส499950198
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-617
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4910956214
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3369-102
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3383-116
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส328-31
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด329-32
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส121-22
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3978-117
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40100-140
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1756-73
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1758-75
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-27-27
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส83192-275
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด83219-302
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส5452676
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13821
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด5583497
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7411
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส4381961
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4452372
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2994-123
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส128-29
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30122-152
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส923-32
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด923-32
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5712
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส294963141
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด295470153
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-11
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2856-84
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2867-95
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2688-114
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2693-119
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-91019
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3512659220
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3513569239
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2067-87
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2073-93
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส921-30
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด926-35
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส-52-52
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-62-62
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส26110-136
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26118-144
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส537-42
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด542-47
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส110-11
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1557-72
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1667-83
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1972-91
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1987-106
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5611
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2510132158
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2510638169
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22-22
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2665-91
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2687-113
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-24-24
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2697-123
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26121-147
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-11
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส955-64
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด966-75
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-24-24
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส30100-130
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30124-154
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-234265
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส47102186335
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-19-19
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด47144228419
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16824
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส4817693317
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด48192101341
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส118-19
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2670-96
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2788-115
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1116-27
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1119-30
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส62127-189
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด62143-205
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-23-23
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส5893-151
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด58117-175
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22-22
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส76423-499
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด76445-521
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4610
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส184892158
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด185298168
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1864-82
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1878-96
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1748-65
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1754-71
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3075-105
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3078-108
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส40124-164
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40130-170
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1767-84
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1777-94
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส231-33
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236-38
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2054-74
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2056-76
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-371249
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส438539167
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4312251216
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-32-32
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3371-104
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด33103-136
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1260-72
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1264-76
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1849-67
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1853-71
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1746-63
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1749-66
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16925
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส279735159
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2711344184
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1654-70
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1658-74
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส846-54
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12-12
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด858-66
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7-7
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3080-110
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3087-117
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1129-40
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1138-49
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11718
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส349243169
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3410450188
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5813
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส136028101
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด136536114
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16-16
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3067-97
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3083-113
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส14-5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส837-45
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด941-50
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1254-66
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1257-69
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1038-48
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1044-54
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16-16
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส38103-141
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด38119-157
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส829-37
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด831-39
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1647-63
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1655-71
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2691-117
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26105-131
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส122-23
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2895-123
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด29117-146
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส425-29
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด433-37
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1537-52
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1545-60
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20-20
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2381-104
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23101-124
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7-7
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1544-59
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1551-66
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2475-99
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2485-109
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16925
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส379038165
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3710647190
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2388-111
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18-18
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23106-129
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13-13
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2992-121
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด29105-134
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2050-70
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2052-72
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18-18
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส50221-271
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด50239-289
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส267723126
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18927
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269532153
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15318
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3315065248
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3316568266
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2143-64
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2148-69
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3770-107
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3784-121
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1257-69
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1261-73
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส839-47
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด844-52
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1956-75
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1971-90
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส14572596
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด14572596
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส643-49
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส111-12
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด754-61
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10212
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส146033107
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด147035119
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส418-22
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด418-22
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-6-6
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส35104-139
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35124-159
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2455-79
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2470-94
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-11
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2684-110
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2695-121
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2158-79
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2164-85
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16-16
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส30104-134
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30120-150
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2873-101
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2879-107
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-111223
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3384101218
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3395113241
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส419-23
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด422-26
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1965-84
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1973-92
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8614
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส235632111
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-1-1
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236538126
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1042-52
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1043-53
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-81018
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ--11
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส4113045216
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4113856235
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1230-42
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1238-50
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1741-58
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1751-68
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส451-55
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด461-65
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส624-30
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด625-31
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส46103-149
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16-16
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด46119-165
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส23621398
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14519
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด237618117
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส127-28
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2049-69
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2176-97
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10414
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3472878
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3573292
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1352-65
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1357-70
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส817-25
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3-3
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด820-28
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส622-28
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด624-30
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1955-74
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1961-80
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7815
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส4112272235
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ--11
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4112981251
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-221436
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส136627106
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด138841142
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15-15
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส56100-156
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด56115-171
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1737-54
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1739-56
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส399043172
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-211233
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3911155205
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1631-47
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1636-52
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส18-9
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส726-33
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด834-42
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8412
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส175238107
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด176042119
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2163-84
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2173-94
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส942-51
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด944-53
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17623
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส258347155
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2510053178
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19-19
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-3-3
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1958-77
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1980-99
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส843-51
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด845-53
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1432-46
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1440-54
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2137-58
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2146-67
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-221032
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส54194107355
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด54216117387
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1954-73
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-2-2
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1962-81
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-23-23
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส106293-399
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด106316-422
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1248-60
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1256-68
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17-17
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2877-105
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2894-122
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15722
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส106540115
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด108047137
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7-7
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1553-68
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1560-75
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส322-25
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด324-27
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9-9
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1434-48
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1443-57
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21-21
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2781-108
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด27102-129
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1538-53
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1546-61
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2962-91
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2970-99
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส516-21
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด520-25
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2152-73
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2152-73
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-121022
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3214564241
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3215774263
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-191130
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส-10560165
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-12471195
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2769-96
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2775-102
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7-7
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1430-44
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1437-51
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13-13
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2061-81
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2074-94
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9413
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส235831112
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236735125
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-61218
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3011448192
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3012060210
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2058-78
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2068-88
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-112
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส268948163
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269049165
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2-2
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส37-10
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด310-13
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4-4
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส210-12
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด214-16
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19-19
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3074-104
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-2-2
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3095-125
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15621
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส177337127
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด178843148
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส14-5
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1941-60
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2045-65
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6612
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส257630131
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด258236143
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-161026
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส4314463250
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4316073276
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2473-97
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2479-103
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-14
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส82243-325
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด82257-339
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1124-35
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1125-36
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17-17
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1958-77
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1975-94
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส7442980
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด7442980
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1530-45
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1530-45
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1640-56
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1645-61
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส--11
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส188825131
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด188826132
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19-19
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3582-117
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35101-136
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส619-25
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด620-26
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14620
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส8019784361
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด8021190381
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1840-58
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1848-66
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส115-16
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-5-5
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด126-27
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส23112-135
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23122-145
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-145
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส269027143
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269131148
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-181331
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3911751207
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3913564238
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10-10
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1155-66
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1165-76
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5510
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส258848161
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด259353171
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6-6
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2383-106
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2389-112
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13-13
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3086-116
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3099-129
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-112
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส208734141
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด208835143
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-31417
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3410054188
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3410368205
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1838-56
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1846-64
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2651-77
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2656-82
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-11
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3891-129
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด38102-140
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19322
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส5112251224
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด5114154246
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5-5
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2453-77
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2458-82
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17-17
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3763-100
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3780-117
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-26-26
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส57256-313
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด57282-339
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1427-41
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-1-1
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1429-43
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส614-20
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1-1
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด615-21
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8-8
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1340-53
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1348-61
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12-12
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส40104-144
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40116-156
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-11
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส649-55
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด660-66


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07