จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1040--50
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1049--59
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-104-14
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส348925-148
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด349929-162
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22--22
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส4191--132
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด41113--154
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2877--105
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2892--120
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส35230-85
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-67-13
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35837-98
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12--12
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2790--117
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด27102--129
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-25--25
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส573--78
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด598--103
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส331--34
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด339--42
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13--13
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส40107--147
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40120--160
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1357--70
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20--20
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1377--90
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1315-28
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส269038-154
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2610353-182
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19--19
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส32100--132
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด32119--151
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส665--71
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17--17
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด682--88
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1627--43
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1635--51
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส-40--40
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-40--40
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส522--27
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด529--34
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส742--49
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด750--57
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1113-24
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส298739-155
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด299852-179
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20--20
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส2664--90
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2684--110
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1918-37
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส-6434-98
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-8352-135
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18--18
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1764--81
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1782--99
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส1440--54
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1445--59
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส532--37
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-1--1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด539--44
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21--21
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนด้อยโอกาส39110--149
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด39131--170
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1812-30
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3810342-183
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-2--2
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3812354-215
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2040--60
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2044--64
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1273--85
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1275--87
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส207739-136
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-49-13
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด208148-149
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-99-18
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส95825-92
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด96734-110
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1350--63
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1352--65
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1232--44
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1241--53
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-38--38
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส59141--200
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-3--3
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด59182--241
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-45-9
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส499950-198
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-61-7
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4910956-214
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3369--102
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3383--116
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส328--31
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด329--32
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส121--22
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3978--117
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-1--1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40100--140
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1756--73
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1758--75
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-27--27
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส83192--275
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด83219--302
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส54526-76
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-138-21
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด55834-97
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-74-11
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส43819-61
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด44523-72
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2994--123
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส128--29
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30122--152
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส923--32
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด923--32
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-57-12
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส294963-141
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด295470-153
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11--11
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2856--84
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2867--95
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2688--114
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2693--119
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-910-19
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส3512659-220
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3513569-239
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2067--87
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2073--93
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส921--30
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด926--35
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส-52--52
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-62--62
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส26110--136
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26118--144
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส537--42
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด542--47
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส110--11
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1557--72
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1667--83
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส1972--91
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1987--106
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-56-11
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการ-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนด้อยโอกาส2510132-158
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2510638-169
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22--22
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2665--91
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2687--113
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-24--24
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2697--123
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26121--147
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11--11
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส955--64
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด966--75
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-24--24
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส30100--130
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30124--154
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2342-65
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส47102186-335
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-19--19
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด47144228-419
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-168-24
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส4817693-317
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด48192101-341
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส118--19
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2670--96
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2788--115
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1116--27
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1119--30
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส62127--189
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด62143--205
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-23--23
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส5893--151
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด58117--175
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-22--22
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส76423--499
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด76445--521
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-46-10
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส184892-158
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด185298-168
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1864--82
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1878--96
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1748--65
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1754--71
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3075--105
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3078--108
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส40124--164
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40130--170
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1767--84
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1777--94
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส231--33
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236--38
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2054--74
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2056--76
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3712-49
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส438539-167
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4312251-216
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-32--32
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3371--104
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด33103--136
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1260--72
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1264--76
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1849--67
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1853--71
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1746--63
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1749--66
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-169-25
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส279735-159
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2711344-184
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1654--70
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1658--74
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส846--54
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12--12
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด858--66
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3080--110
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3087--117
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1129--40
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1138--49
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-117-18
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส349243-169
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3410450-188
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-58-13
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส136028-101
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด136536-114
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16--16
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3067--97
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3083--113
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส14--5
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส837--45
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด941--50
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1254--66
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1257--69
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1038--48
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1044--54
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16--16
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส38103--141
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด38119--157
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส829--37
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด831--39
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1647--63
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1655--71
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2691--117
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด26105--131
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส122--23
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2895--123
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด29117--146
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส425--29
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด433--37
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1537--52
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1545--60
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-20--20
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2381--104
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23101--124
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1544--59
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1551--66
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2475--99
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2485--109
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-169-25
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส379038-165
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3710647-190
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2388--111
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18--18
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23106--129
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13--13
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2992--121
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด29105--134
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2050--70
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2052--72
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-18--18
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส50221--271
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด50239--289
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส267723-126
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-189-27
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269532-153
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-153-18
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3315065-248
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3316568-266
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2143--64
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2148--69
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3770--107
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3784--121
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1257--69
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1261--73
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส839--47
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด844--52
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1956--75
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1971--90
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส145725-96
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด145725-96
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส643--49
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส111--12
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด754--61
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-102-12
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส146033-107
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด147035-119
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส418--22
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด418--22
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-6--6
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส35104--139
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35124--159
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2455--79
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2470--94
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11--11
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2684--110
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2695--121
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2158--79
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2164--85
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16--16
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส30104--134
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด30120--150
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2873--101
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2879--107
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1112-23
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3384101-218
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3395113-241
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส419--23
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด422--26
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1965--84
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1973--92
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-86-14
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส235632-111
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-1--1
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236538-126
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1042--52
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1043--53
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-810-18
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ--1-1
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส4113045-216
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4113856-235
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1230--42
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1238--50
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1741--58
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1751--68
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส451--55
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด461--65
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส624--30
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด625--31
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส46103--149
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-16--16
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด46119--165
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส236213-98
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-145-19
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด237618-117
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส127--28
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2049--69
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2176--97
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-104-14
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส34728-78
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35732-92
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1352--65
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1357--70
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส817--25
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-3--3
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด820--28
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส622--28
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด624--30
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1955--74
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1961--80
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-78-15
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส4112272-235
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ--1-1
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4112981-251
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2214-36
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส136627-106
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด138841-142
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-15--15
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส56100--156
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด56115--171
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1737--54
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1739--56
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส399043-172
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2112-33
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3911155-205
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1631--47
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1636--52
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส18--9
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส726--33
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด834--42
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-84-12
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส175238-107
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด176042-119
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2163--84
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2173--94
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส942--51
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด944--53
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-176-23
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส258347-155
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2510053-178
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19--19
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-3--3
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1958--77
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1980--99
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส843--51
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด845--53
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1432--46
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1440--54
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2137--58
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2146--67
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2210-32
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส54194107-355
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด54216117-387
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1954--73
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-2--2
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1962--81
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-23--23
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส106293--399
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด106316--422
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1248--60
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1256--68
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17--17
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2877--105
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2894--122
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-157-22
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส106540-115
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด108047-137
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1553--68
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1560--75
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส322--25
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด324--27
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-9--9
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1434--48
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1443--57
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-21--21
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2781--108
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด27102--129
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส1538--53
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1546--61
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2962--91
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2970--99
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส516--21
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด520--25
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส2152--73
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2152--73
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1210-22
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส3214564-241
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3215774-263
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1911-30
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนด้อยโอกาส-10560-165
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด-12471-195
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2769--96
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2775--102
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-7--7
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1430--44
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1437--51
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13--13
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2061--81
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2074--94
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-94-13
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส235831-112
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด236735-125
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-612-18
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3011448-192
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3012060-210
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2058--78
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2068--88
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-2
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส268948-163
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269049-165
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-2--2
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส37--10
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด310--13
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-4--4
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส210--12
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด214--16
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19--19
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3074--104
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-2--2
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3095--125
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-156-21
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส177337-127
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด178843-148
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส14--5
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1941--60
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2045--65
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-66-12
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส257630-131
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด258236-143
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1610-26
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส4314463-250
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด4316073-276
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2473--97
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2479--103
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14--14
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส82243--325
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด82257--339
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1124--35
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1125--36
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17--17
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1958--77
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1975--94
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส74429-80
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด74429-80
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1530--45
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1530--45
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1640--56
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1645--61
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส--1-1
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส188825-131
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด188826-132
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-19--19
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3582--117
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด35101--136
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส619--25
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด620--26
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-146-20
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส8019784-361
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด8021190-381
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1840--58
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1848--66
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส115--16
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-5--5
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด126--27
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส23112--135
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด23122--145
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-14-5
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส269027-143
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด269131-148
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1813-31
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3911751-207
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3913564-238
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-10--10
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1155--66
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1165--76
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-55-10
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส258848-161
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด259353-171
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-6--6
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2383--106
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2389--112
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-13--13
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3086--116
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3099--129
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11-2
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส208734-141
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด208835-143
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-314-17
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3410054-188
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3410368-205
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1838--56
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1846--64
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2651--77
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2656--82
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11--11
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3891--129
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด38102--140
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-193-22
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส5112251-224
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด5114154-246
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-5--5
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส2453--77
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด2458--82
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-17--17
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส3763--100
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด3780--117
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-26--26
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส57256--313
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด57282--339
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1427--41
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-1--1
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1429--43
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส614--20
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-1--1
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด615--21
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-8--8
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส1340--53
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด1348--61
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-12--12
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส40104--144
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด40116--156
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาส-11--11
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนด้อยโอกาส649--55
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด660--66


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version.2022.1.KAOPUNHOT