ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสำนักงาน

63

ศึกษานิเทศก์9 /14%
นักทรัพยากรบุคคล8 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /11%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /8%
เจ้าพนักงานธุรการ3 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว3 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
พี่เลี้ยงเด็กพิการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /2%
พนักงานขับรถ1 /2%
นิติกร1 /2%
ตรวจสอบภายใน1 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /2%

ในโรงเรียน

2,022

ครู1830 /91%
ผู้อำนวยการโรงเรียน192 /9%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version.2022.1.KAOPUNHOT