ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
ศึกษานิเทศก์10
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
นักทรัพยากรบุคคล7
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3
นักวิชาการศึกษา5
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ธุรการโรงเรียน1
ลูกจ้างชั่วคราว5
นักการภารโรง SP21
เจ้าพนักงานธุรการ3
ตรวจสอบภายใน2
รวม54

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน191
ครู1,824
รวม2,015

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน