จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1049-59
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1049-59
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด3610533174
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย3610533174
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41113-154
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย41113-154
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2895-123
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2895-123
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด179153161
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย179153161
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด27102-129
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย27102-129
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36128-164
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย35128-163
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ1--1
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด947-56
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย947-56
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด43128-171
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย43127-170
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา-1-1
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1477-91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1477-91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2911157197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2911157197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด33141-174
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย33141-174
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2783-110
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2783-110
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2083-103
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2083-103
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1049-59
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1049-59
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด630-36
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย630-36
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1670-86
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1670-86
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2912058207
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2912058207
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2993-122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย2993-122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด4112257220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย4112257220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1884-102
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1884-102
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1447-61
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1447-61
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1568-83
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย1568-83
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด39131-170
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไทย39131-170
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ กัมพูชา----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เกาหลีใต้----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ จีน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซาอุดีอาระเบีย----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ญี่ปุ่น----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เนปาล----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ปากีสถาน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เมียนมา----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ฟิลิปปิน----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ มาเลเซีย----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ลาว----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ เวียดนาม----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ศรีลังกา----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ สิงคโปร์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินเดีย----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อินโดนีเซีย----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด4314059242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ไทย4314059242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2149-70
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2149-70
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1376-89
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1376-89
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด208148149
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ไทย208148149
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด227036128
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ไทย227036128
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1352-65
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1352-65
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1241-53
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1241-53
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด61219-280
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ไทย60219-279
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ1--1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด52153114319
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ไทย52153114319
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3484-118
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ไทย3484-118
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด629-35
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไทย629-35
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด42122-164
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ไทย42121-163
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา-1-1
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1758-75
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1758-75
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด98262-360
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ไทย98262-360
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด126136109
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ไทย126136109
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ไทย18462690
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด18462690
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด30126-156
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ไทย30126-156
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1127-38
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1127-38
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ไทย295671156
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด295671156
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2970-99
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2970-99
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา-3-3
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2790-117
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2793-120
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ไทย3714372252
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3714372252
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2794-121
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2794-121
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ไทย926-35
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด926-35
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ไทย-72-72
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด-72-72
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา-2-2
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ไทย40133-173
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด40135-175
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2268-90
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2268-90
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ไทย1668-84
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1668-84
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ไทย19102-121
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด19102-121
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อินโดนีเซีย----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อินเดีย----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม สิงคโปร์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ศรีลังกา----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เวียดนาม----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ลาว----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม มาเลเซีย----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ฟิลิปปิน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เมียนมา----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ปากีสถาน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เนปาล----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ญี่ปุ่น----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ซาอุดีอาระเบีย----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม จีน----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม เกาหลีใต้----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม กัมพูชา----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ไทย2510839172
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2510839172
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2695-121
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695-121
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย29127-156
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29127-156
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1979-98
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1979-98
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย30125-155
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด30125-155
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย48192233473
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด48192233473
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย56198105359
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด56198105359
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2896-124
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2896-124
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1119-30
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1119-30
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย74199-273
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด74199-273
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย61177-238
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด61177-238
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา1--1
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้-1-1
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย120536-656
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด121538-659
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย216298181
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด216298181
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1881-99
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1881-99
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1754-71
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1755-72
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3078-108
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3078-108
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-2-2
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย40129-169
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด40131-171
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย21103-124
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด21103-124
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1438-52
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1438-52
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2156-77
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2156-77
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ--11
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย4512852225
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด4512853226
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย36109-145
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด36110-146
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1264-76
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1264-76
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1853-71
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1853-71
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1749-66
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1749-66
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2711648191
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2711748192
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1661-77
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1661-77
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย43142-185
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด43142-185
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3193-124
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3193-124
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1339-52
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1339-52
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3410450188
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3410450188
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย156938122
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด156938122
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3292-124
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3292-124
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1043-53
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1043-53
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1257-69
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1257-69
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1044-54
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1044-54
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว-2-2
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย37117-154
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด38119-157
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-1-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย830-38
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด831-39
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1655-71
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1655-71
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย28120-148
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด28120-148
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย29116-145
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29117-146
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย433-37
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด433-37
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1548-63
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1548-63
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย27121-148
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27121-148
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย1551-66
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1551-66
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2588-113
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2588-113
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว-1-1
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3710547189
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3710647190
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย24105-129
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด24106-130
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย31106-137
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด31106-137
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2052-72
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2052-72
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย53240-293
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด53240-293
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย269532153
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด269532153
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา-1-1
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย3316973275
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3317073276
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินโดนีเซีย----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อินเดีย----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี สิงคโปร์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ศรีลังกา----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เวียดนาม----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ลาว----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี มาเลเซีย----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ฟิลิปปิน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เมียนมา----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ปากีสถาน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เนปาล----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ญี่ปุ่น----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซาอุดีอาระเบีย----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี จีน----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี เกาหลีใต้----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี กัมพูชา----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ไทย2148-69
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2148-69
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย3784-121
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3784-121
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1261-73
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1261-73
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย844-52
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด844-52
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1971-90
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1971-90
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย14572798
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด14572798
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย754-61
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด754-61
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย167037123
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด167037123
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย418-22
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด418-22
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย41177-218
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41177-218
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2470-94
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2470-94
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2695-121
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2695-121
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา-1-1
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2163-84
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2164-85
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา-2-2
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย31120-151
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด31122-153
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2879-107
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2879-107
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย33108114255
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33108114255
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย422-26
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด422-26
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2592-117
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2692-118
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย329649177
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด329649177
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1249-61
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1249-61
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา-2-2
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย4213757236
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4213957238
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1238-50
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1238-50
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1754-71
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1754-71
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1461-75
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1461-75
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย625-31
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด625-31
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย46119-165
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด46119-165
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย248220126
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด248220126
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย2176-97
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2176-97
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย196845132
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด206845133
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1357-70
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1357-70
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย820-28
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด820-28
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย624-30
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด624-30
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1961-80
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1961-80
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ1--1
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา-1-1
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย4214495281
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4314595283
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย309650176
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด309650176
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย70171-241
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด70171-241
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย1739-56
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739-56
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินโดนีเซีย----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อินเดีย----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม สิงคโปร์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ศรีลังกา----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เวียดนาม----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ลาว----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม มาเลเซีย----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ฟิลิปปิน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เมียนมา----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ปากีสถาน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เนปาล----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ญี่ปุ่น----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซาอุดีอาระเบีย----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม จีน----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม เกาหลีใต้----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม กัมพูชา--11
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ไทย3911154204
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3911155205
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020076 บ้านโนนระ