จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1049--59
32020091 บ้านเหล่าท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1049--59
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด3610533-174
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ3610533-174
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020223 โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41113--154
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ41113--154
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020221 บ้านขุมดินโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2895--123
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2895--123
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020222 บ้านหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด179153-161
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ179153-161
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020220 บ้านหนองแวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด27102--129
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ27102--129
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020218 บ้านผำโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36128--164
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ36128--164
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020219 บ้านสำโรงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด947--56
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ947--56
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020217 บ้านอีโสดหนองผางโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด43128--171
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ43128--171
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020216 บ้านหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1477--91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1477--91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2911157-197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2911157-197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด33141--174
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ33140--173
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-1--1
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020213 บ้านระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2783--110
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2783--110
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020212 บ้านก้านเหลืองโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2083--103
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2083--103
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020211 บ้านค้อโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1049--59
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1049--59
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020210 บ้านม่วงหวานโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด630--36
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ630--36
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020209 บ้านหนองไม้งามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1670--86
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1670--86
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020207 บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2912058-207
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2912057-206
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์--1-1
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020208 บ้านผักไหมโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2993--122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2993--122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด4112257-220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ4112257-220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1884--102
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1884--102
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020204 บ้านอาพืดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1447--61
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1447--61
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020203 บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1568--83
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1567--82
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-1--1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด39131--170
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ39131--170
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
32020201 บ้านคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด4314059-242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ4314059-242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2149--70
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2148--69
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1--1
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020199 บ้านหนองครกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1376--89
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1376--89
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020198 บ้านกาพระสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด208148-149
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ208148-149
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020197 ผาแดงวิทยาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด227036-128
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ227036-128
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020195 บ้านอาเลาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1352--65
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1351--64
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1--1
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020196 บ้านโนนเซียงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1241--53
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1241--53
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020193 บ้านสะทืดสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด61219--280
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ60218--278
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1--1
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ1---1
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020194 บ้านหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด52153114-319
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ52153114-319
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020192 บ้านนาดีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3484--118
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ3484--118
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020191 บ้านหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด629--35
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ629--35
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020189 บ้านโสกแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด42122--164
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ42122--164
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1758--75
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1758--75
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020188 วัดบึงบ้านสนมสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด98262--360
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ96262--358
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม2---2
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020186 สนมศึกษาคารสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด126136-109
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ126036-108
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1--1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ184626-90
32020183 บ้านเป้าสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด184626-90
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ30126--156
32020184 บ้านโพนดวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด30126--156
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1127--38
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1127--38
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020185 บ้านทัพไทยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ295671-156
32020181 บ้านโนนเปือย
#
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด295671-156
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2970--99
32020182 บ้านโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2970--99
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2793--120
32020180 บ้านหนองบัวแดงสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2793--120
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ3714372-252
32020177 บ้านนานวนสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3714372-252
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2794--121
32020178 บ้านหัวนาสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2794--121
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ926--35
32020179 บ้านตาเพชรสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด926--35
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ-72--72
32020176 บ้านสร้างแก้วสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด-72--72
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ40135--175
32020175 บ้านหนองขุนศรีสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด40135--175
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2268--90
32020173 บ้านแคนน้อยสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2268--90
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1668--84
32020174 บ้านโนนจานสนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1668--84
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ19102--121
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด19102--121
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2510839-172
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2510839-172
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2695--121
32020170 บ้านดู่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695--121
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29127--156
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29127--156
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1979--98
32020168 บ้านสร้างบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1979--98
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม14--5
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29121--150
32020167 บ้านขามรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด30125--155
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-12-3
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ48191231-470
32020166 บ้านหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด48192233-473
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1--1
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ56197105-358
32020165 ปทุมมาศวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด56198105-359
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2896--124
32020164 บ้านหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2896--124
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1119--30
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1119--30
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม1---1
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ73199--272
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด74199--273
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ61177--238
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด61177--238
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ121538--659
32020159 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด121538--659
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ216298-181
32020158 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด216298-181
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1881--99
32020157 บ้านผือน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1881--99
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1755--72
32020155 บ้านนางเข็มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1755--72
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3078--108
32020156 บ้านขะยูงรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3078--108
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ40131--171
32020154 บ้านยางรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด40131--171
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ21103--124
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด21103--124
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1438--52
32020152 บ้านนาอุดมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1438--52
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2156--77
32020151 บ้านสี่เหลี่ยมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2156--77
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ4512853-226
32020150 บ้านคอนสวรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด4512853-226
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ36110--146
32020149 บ้านช่องยางชุมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด36110--146
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1264--76
32020148 บ้านนาวองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1264--76
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1853--71
32020147 บ้านหนองผือรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1853--71
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1749--66
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1749--66
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2711748-192
32020144 ไตรคามวิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2711748-192
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1661--77
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1661--77
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ43142--185
32020143 บ้านเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด43142--185
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3193--124
32020141 บ้านหนองคูรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3193--124
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1339--52
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1339--52
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3410450-188
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3410450-188
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ156938-122
32020139 บ้านอาจญารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด156938-122
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3292--124
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3292--124
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1043--53
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1043--53
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1257--69
32020136 บ้านโนนจำปารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1257--69
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1044--54
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1044--54
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ38119--157
32020134 บ้านน้ำคำรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด38119--157
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1--1
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ830--38
32020133 บ้านม่วงหมากรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด831--39
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1655--71
32020132 บ้านแต้-หนองบกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1655--71
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1--1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ28119--147
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด28120--148
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29117--146
32020129 บ้านจานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29117--146
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ433--37
32020130 บ้านทับน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด433--37
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1548--63
32020127 บ้านโนนทรายรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1548--63
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ27121--148
32020128 บ้านดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27121--148
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1551--66
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1551--66
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2588--113
32020125 บ้านหนองหินรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2588--113
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3710647-190
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3710647-190
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ24106--130
32020121 บ้านหนองบัวน้อยรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด24106--130
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ31106--137
32020123 บ้านหาญฮีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด31106--137
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1--1
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2051--71
32020119 บ้านดงเค็งรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2052--72
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ53240--293
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด53240--293
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ269532-153
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด269532-153
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3317073-276
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3317073-276
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2148--69
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2148--69
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3784--121
32020115 บ้านนานวลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3784--121
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-1--1
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1260--72
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1261--73
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1--1
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ843--51
32020113 บ้านบุผางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด844--52
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1971--90
32020112 บ้านทุ่งโกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1971--90
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ145727-98
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด145727-98
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ754--61
32020109 บ้านม่วงมูลท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด754--61
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ167037-123
32020110 บ้านไกลเสนียดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด167037-123
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ418--22
32020107 บ้านโพนงอยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด418--22
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ41177--218
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41177--218
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2470--94
32020106 บ้านหนองแวงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2470--94
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2695--121
32020104 บ้านเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2695--121
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2164--85
32020105 บ้านหนองคูน้อยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2164--85
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1--1
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ31121--152
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด31122--153
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2879--107
32020102 บ้านหนองตาดท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2879--107
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ33108114-255
32020101 บ้านท่าศิลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33108114-255
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ422--26
32020100 บ้านกุดมะโนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด422--26
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2692--118
32020099 บ้านสำโรงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2692--118
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1--1
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ329549-176
32020098 บ้านสะเอิงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด329649-177
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1249--61
32020097 บ้านโพนขวาวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1249--61
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม1-1-2
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4113956-236
32020095 บ้านโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4213957-238
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1238--50
32020096 บ้านขี้เหล็กท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1238--50
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1754--71
32020094 บ้านสาโรชท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1754--71
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1461--75
32020093 บ้านหัวพีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1461--75
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ625--31
32020092 บ้านชายทุ่งท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด625--31
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ46119--165
32020090 บ้านยางกระจับท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด46119--165
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ248220-126
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด248220-126
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2176--97
32020088 ไตรคามสามัคคีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2176--97
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ1---1
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ196845-132
32020087 บ้านโสมนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด206845-133
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1357--70
32020086 บ้านพิงพวยท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1357--70
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ820--28
32020085 บ้านหนองแสงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด820--28
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ624--30
32020084 บ้านจันทร์งามท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด624--30
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1961--80
32020083 บ้านธรรมษาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1961--80
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4314595-283
32020082 บ้านบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4314595-283
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ309650-176
32020081 บ้านโนนสูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด309650-176
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ70171--241
32020080 บ้านบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด70171--241
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1739--56
32020078 บ้านเฉนียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739--56
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3911155-205
32020079 บ้านปรีงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3911155-205
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1739--56
32020076 บ้านโนนระเวียงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739--56
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ836--44
32020077 บ้านน้ำอ้อมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด836--44
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ176042-119
32020074 บ้านปอหมันท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด176042-119
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2173--94
32020075 บ้านตานบท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2173--94
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-1--1
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3375--108
32020073 บ้านตาฮะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3376--109
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2510153-179
32020071 บ้านหมากมี่ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2510153-179
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ41144--185
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41144--185
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1--1
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ845--53
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด846--54
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1442--56
32020068 บ้านโพนทาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1442--56
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2148--69
32020066 บ้านปราสาทท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2148--69
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ54216117-387
32020067 บ้านลุงปุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด54216117-387
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ33101--134
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33101--134
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ107326--433
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด107326--433
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1356--69
32020062 บ้านบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1356--69
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2896--124
32020063 บ้านตากลางท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2896--124
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ258448-157
32020060 บ้านโนนโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด258448-157
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1560--75
32020061 บ้านตาทิตย์ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1560--75
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ325--28
32020059 บ้านหนองบึงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด325--28
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1443--57
32020058 บ้านภูดินท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1443--57
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ27102--129
32020057 บ้านหนองอีดำท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด27102--129
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1849--67
32020056 บ้านศาลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1849--67
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2970--99
32020054 บ้านอาคุณท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2970--99
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1123--34
32020055 บ้านโคกกุงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1123--34
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2152--73
32020053 บ้านบอนท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2152--73
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-----
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3717574-286
32020052 บ้านตระมูงท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3717574-286
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์-----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1--1
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4313476-253
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4313576-254
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2775--102
32020050 บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2775--102
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1437--51
32020049 บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1437--51
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2877--105
32020047 บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2877--105
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ236735-125
32020048 บ้านหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด236735-125
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3012160-211
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3012160-211
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2072--92
32020045 บ้านตั้งใจชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2072--92
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ269250-168
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด269250-168
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ319--22
32020042 บ้านสายสนองชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด319--22
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ425--29
32020043 บ้านม่วงน้อยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด425--29
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ30130--160
32020040 บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด30130--160
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ178843-148
32020041 บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด178843-148
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2045--65
32020039 สนวนโคกเม็กชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2045--65
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ258737-149
32020038 บ้านสำโรงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด258737-149
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1--1
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ4316074-277
32020021 บ้านโพนม่วงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด4316174-278
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2480--104
32020022 บ้านขามโพนทันชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2480--104
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-2--2
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ82262--344
32020025 ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด82264--346
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1125--36
32020026 บ้านโนนสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1125--36
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2480--104
32020027 บ้านกะทะชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2480--104
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ74429-80
32020028 บ้านยางบ่ออีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด74429-80
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2042--62
32020029 บ้านบุตาโสมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2042--62
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1649--65
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่มชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1649--65
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3410836-178
32020031 บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3410836-178
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-1--1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ36101--137
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด36102--138
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ620--26
32020033 บ้านงิ้วชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด620--26
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ8021290-382
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด8021290-382
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1849--67
32020035 สามัคคีศึกษาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1849--67
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1366--79
32020036 บ้านแสนสุขชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1366--79
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1--1
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ23121--144
32020037 บ้านยางชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด23122--145
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2911834-181
32020019 บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2911834-181
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1--1
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ4013564-239
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด4013664-240
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1165--76
32020017 บ้านกระสังชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1165--76
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ259454-173
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด259454-173
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2389--112
32020016 บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2389--112
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ1---1
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์1---1
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ28102--130
32020015 บ้านกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด30102--132
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ208835-143
32020013 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด208835-143
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1--1
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3511977-231
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3512077-232
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1846--64
32020012 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1846--64
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-1--1
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2655--81
32020011 บ้านแคนดำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2656--82
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ38107--145
32020010 บ้านระหารชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด38107--145
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ5114255-248
32020008 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด5114255-248
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2458--82
32020009 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2458--82
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-1--1
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ37111--148
32020007 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด37112--149
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ57282--339
32020006 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด57282--339
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1846--64
32020005 บ้านขุนหาญชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1846--64
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ615--21
32020004 บ้านทิพย์เนตรชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด615--21
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-----
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1348--61
32020002 บ้านหนองพิมานชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1348--61
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1--1
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ40115--155
32020003 บ้านหัวนาคำชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด40116--156
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม12--3
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1860--78
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1962--81


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version.2022.1.KAOPUNHOT