ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตึกชุม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200086501521032650152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตึกชุม
ชื่อ (อังกฤษ)bantuckchum
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ตึกชุม
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-503425tuksum2402@obec.go.thwww.srn2.go.th/bantuckchum
Tabe 3
Tab 5