ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200206501641032650164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHRAIKHLA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ไพรขลาน้อย
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
857662656
Tabe 3
Tab 5