ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบุตาโสม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200296501841032650184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุตาโสม
ชื่อ (อังกฤษ)butasom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บุตาโสม
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
098-6402939
Tabe 3
Tab 5