ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200346501731032650173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)banyawuek school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ยะวึก
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
9883251811032650173@pracharath.ac.thschool.obec.go.th/yawuk
Tabe 3
Tab 5