ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางชุม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200376501921032650192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางชุม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Yang Chum.
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 วังศิลา
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-596078banyangchumschool.surin2@gmail.com
Tabe 3
Tab 5