ข้อมูลสถานศึกษา
สระขุดดงสำราญวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200446501871032650187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สระขุดดงสำราญวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)srakuddongsamranvitaya school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 สระขุด
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590279ooy-o@hotmail.co.th
Tabe 3
Tab 5