ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอ้อตลิ่งชัน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200466501891032650189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ้อตลิ่งชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-Oatalingchun School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ตลิ่งชัน
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-955-9113ban-oa@hotmail.comhttp://school.obec.go.th/ban-oa
Tabe 3
Tab 5