ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขุนไชยทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200496501661032650166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนไชยทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhunchaitong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขุนไชยทอง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
890744227kannikar2804@gmail.comth-th.facebook.com
Tabe 3
Tab 5