ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200516502471032650247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KRAPO (KRAPORATWITTAYAKAN)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 กระโพ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-145033
Tabe 3
Tab 5