ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองอีดำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200576502531032650253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอีดำ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGIDUM SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองอีดำ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-060532nongidumschool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5