ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนครก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200956502211032650221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนครก
ชื่อ (อังกฤษ)PHONKROK
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านโพนครก
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
puttraporn@gmail.comwww.facebook.com/search/top?q=phonkrok%20tschool
Tabe 3
Tab 5