ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาอุดม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201526503671032650367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)bannaudom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านนาอุดม
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
086-2510458http://1.179.157.218/smss/bannaudom
Tabe 3
Tab 5