ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนดวน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201846504791032650479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนดวน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PHONDUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 โพนดวน
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590098Phonduan2558@gmail.com
Tabe 3
Tab 5