ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองอียอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201946504971032650497
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอียอ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong e yor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หนองอียอ
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Tabe 3
Tab 5