ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผักไหม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202086507501032650750
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผักไหม
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PAKMAI SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ผักไหม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-727912napasgoninn@gmail.com
Tabe 3
Tab 5