ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไม้งาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202096507511032650751
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไม้งาม
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGMAI-NGAM
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองไม้งาม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590007nongmaischool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5