บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020020
PERCODE 6 หลัก650164
กระทรวง 10 หลัก1032650164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHRAIKHLA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ไพรขลาน้อย
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857662656
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก