บ้านขามโพนทัน
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020022
PERCODE 6 หลัก650170
กระทรวง 10 หลัก1032650170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามโพนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)bankhamphontan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ขาม
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์985865499
อีเมล์แอดเดรสko2513@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650170
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก