บ้านบุตาโสม
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020029
PERCODE 6 หลัก650184
กระทรวง 10 หลัก1032650184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุตาโสม
ชื่อ (อังกฤษ)butasom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บุตาโสม
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-6402939
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก