บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020034
PERCODE 6 หลัก650173
กระทรวง 10 หลัก1032650173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)banyawuek school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ยะวึก
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์988325181
อีเมล์แอดเดรส1032650173@pracharath.ac.th
เว็บไซต์school.obec.go.th/yawuk
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก