บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020163
PERCODE 6 หลัก650361
กระทรวง 10 หลัก1032650361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Natun(saharatwittaya)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านนาตุ่น
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์095-6030865
อีเมล์แอดเดรสNatun.saharatvittaya361@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650361
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก