บ้านตาเพชร
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020179
PERCODE 6 หลัก650491
กระทรวง 10 หลัก1032650491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAPET SCHOOL
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ตาเพชร
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590099
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bantapetschool.blogspot.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก