บ้านนาศรีสุข
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020187
PERCODE 6 หลัก650472
กระทรวง 10 หลัก1032650472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาศรีสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Nasrisuk School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 นาศรีสุข
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44589299
อีเมล์แอดเดรสsutthiwan1982@gmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/nasrisukschool
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก