บ้านหัวงัว
เครื่อข่ายสนม
เครื่อข่ายสนม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020200
PERCODE 6 หลัก650489
กระทรวง 10 หลัก1032650489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวงัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUANGUA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หัวงัว
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-557088
อีเมล์แอดเดรสTansilawittaya@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650489
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก