ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 23361
อนุบาล 33581
รวม81018 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13251
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 32241
ประถมศึกษาปีที่ 46391
ประถมศึกษาปีที่ 52461
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวม262046 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

--64 9