ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22933622
อนุบาล 32732592
รวม5665121 4
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14930793
ประถมศึกษาปีที่ 23445793
ประถมศึกษาปีที่ 34152933
ประถมศึกษาปีที่ 458441023
ประถมศึกษาปีที่ 546571033
ประถมศึกษาปีที่ 64240823
รวม270268538 18
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

--659 22