ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21416301
อนุบาล 3238311
รวม372461 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11915342
ประถมศึกษาปีที่ 22019392
ประถมศึกษาปีที่ 31915342
ประถมศึกษาปีที่ 42325482
ประถมศึกษาปีที่ 51611272
ประถมศึกษาปีที่ 61819372
รวม115104219 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

--280 14