541

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา9818.11%
ข้อมูลสถานศึกษา7513.86%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด549.98%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง285.18%
นร.จำแนกตามอายุ244.44%
บุคลากรเกษียณอายุ234.25%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.234.25%
โครงการในโรงเรียน224.07%
คณะกรรมการ213.88%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ213.88%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ203.70%
ผลสอบ O-Net203.70%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน183.33%
นร.จำแนกตามความพิการ173.14%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน162.96%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส152.77%
นร.จำแนกตามศาสนา112.03%
รายงานบริหารงบประมาณ91.66%
แนวโน้ม จำนวน นร.91.66%
นร.จำแนกตามสัญชาติ91.66%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน50.92%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง30.55%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน