3,238

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน75923.44%
ข้อมูลสถานศึกษา33010.19%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2728.40%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1875.78%
คณะกรรมการ1304.01%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1103.40%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.24%
สถิติ/บริการ973.00%
ผลสอบ O-Net872.69%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.41%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง762.35%
ตารางจำแนก.เพศ742.29%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน712.19%
โครงการในโรงเรียน702.16%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.98%
แนวโน้ม จำนวน นร.581.79%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ541.67%
สรุป นร.รายชั้นเรียน461.42%
นร.จำแนกตามอายุ431.33%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ411.27%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ411.27%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.11%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา361.11%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น341.05%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน341.05%
รายงานบริหารงบประมาณ300.93%
ผลสอบ NT290.90%
นร.จำแนกตามความพิการ280.86%
บุคลากรเกษียณอายุ260.80%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.71%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.71%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.65%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง210.65%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.59%
ผลสอบ RT170.53%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.49%
ตรวจผลการเรียน นร.130.40%
นร.จำแนกตามศาสนา120.37%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.34%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.28%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.22%