530

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา9618.11%
ข้อมูลสถานศึกษา7313.77%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด5410.19%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง285.28%
นร.จำแนกตามอายุ244.53%
บุคลากรเกษียณอายุ234.34%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.234.34%
โครงการในโรงเรียน224.15%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ213.96%
ผลสอบ O-Net193.58%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ183.40%
คณะกรรมการ183.40%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน183.40%
นร.จำแนกตามความพิการ173.21%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน163.02%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส152.83%
นร.จำแนกตามศาสนา112.08%
รายงานบริหารงบประมาณ91.70%
แนวโน้ม จำนวน นร.91.70%
นร.จำแนกตามสัญชาติ81.51%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน50.94%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง30.57%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน