คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07